top of page

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA S NAGLASKOM NA UPORABU I ODRŽAVANJE

 

Zašto je važno?

 

Visina investicija u izgradnji novih objekata konstantno se smanjuje, dok se istovremeno visina sredstava uloženih u održavanje postojećih objekata povećava.

Upravljanje nekretninama s naglaskom na uporabu i održavanje  je tek nedavno prepoznato na tržištu kao važan segment poslovanja, a popraćeno seminarima (edukacijskim modulima) u sklopu cjeloživotnog obrazovanja.

 

Seminari iz ove Ponude namijenjeni su svima koji posluju u upravljanju nekretninama, njihovom održavanju i  gospodarenju.

Edukacija je podijeljena na slijedeće module:

 

  • Modul 1: OSNOVNI MODUL

  • Modul 2: OSNOVNI PRAKTIČNI MODUL

  • Modul 3: NAPREDNI PRAKTIČNI MODUL

 

U slučaju potrebe, moguće je dogovoriti oblikovanje seminara prema specifičnim potrebama klijenata. 

 

Modul 1: OSNOVNI MODUL

Osnovna znanja za svakog tko želi upravljati nekretninama s naglaskom na uporabu i održavanje građevina (Facilities Management)

 

Značaj i uloga održavanja i uporabe građevine u cjelokupnom procesu životnog vijeka građevine. Definicije održavanja. Prikaz važećih zakonodavnih mjera i uputa za održavanje građevina, u RH i u svijetu. Prikaz stanja održavanja zgrada u RH. Reguliranje rada upravljanja građevinama, sa prikazom obveza i odgovornosti. Reaktivno, preventivno i prediktivno održavanje. Pregledi objekta i definiranje liste oštećenja. Prikaz najčešćih oštećenja na građevinama. Razlučivanje simptoma, ispitivanja pojava i ispravnog dijagnosticiranja oštećenja.  Izrada liste prioriteta  za popravak oštećenja korištenjem multikriterijalnih analiza. Planovi održavanja. Održavanje starih i povijesno važnih objekata. Energetska učinkovitost i obnova zgrada. Međunarodni sustavi certificiranja zelene gradnje: LEED (eng. Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (eng. Building Research Environmental Assessment Method) i DGNB (njem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Ugovaranje upravljanja zgradama i izvođenja radova na održavanju. Upravljanje portfeljom nekretnina s naglaskom na održavanje i uporabu građevina. Kratki prikaz primjene informacijskih tehnologija.

 

Modul 2: OSNOVNI PRAKTIČNI MODUL

Upoznavanje s mogućnostima primjene informacijskih tehnologija i načina kako nam kompjutori zaista mogu pomoći

 

Kraći prikaz postojećih informatičkih alata za potporu pri održavanju građevina u RH i svijetu. Prijelaz iz računovodstvene u tehničku i upravljačku zrelost upravljanja građevinama. Prikaz korištenja „Expert Choice“ programa za određivanje prioriteta popravaka oštećenja na građevini. Diskusija o ograničenjima i primjenjivosti metode u praksi. Opis i simulacija mogućnosti istovremenog rada na modelu sa više sudionika. Primjena informatizacije za unapređenje upravljanja – snimanje dronovima, termografska snimanja i 3D printeri.  Primjena BIM tehnologija u održavanju.  Koristi primjene informacijske tehnologije u održavanju – prikaz na konkretnom primjeru.

 

Modul 3: NAPREDNI PRAKTIČNI MODUL

Za one koji žele naučiti koristiti nove tehnologije kroz praktične primjere

 

Kroz konkretne primjere i rad sa novim tehnologijama, prolazi se kroz primjenu informatičkih alata kojima se znatno doprinosi učinkovitosti svakodnevnog rada. Snima se stanje objekta i izmjera prostora putem uređaja za skeniranje i digitaliziranje, te se daje uvid u mogućnosti povezivanja prostornih informacija sa karakteristikama. Daje se opis daljnjih mogućnosti i izrade baza podataka te njihova manipulacija.  

PREDAVAČI:

Anita Cerić je profesorica u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, te gostujuća profesorica  studija Real Estate Management u Njemačkoj. Magistrirala je na području upravljanja održavanjem građevina na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na School of Construction and Property Management, University of Salford u Velikoj Britaniji na području upravljanja rizicima u građevinskim projektima.

 

Maja-Marija Nahod je docentica u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala u području upravljanja projektima. Ovlašteni je inženjer građevinarstva, sudski vještak i energetski certifikator. Upravljanje održavanjem građevina je u fokusu  njenog znanstvenog i stručnog interesa.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA EDUKACIJE

 

Edukacija prema modulima održavat će se prema rasporedu koji će biti objavljen na:

www.grad.unizg.hr (pod Stručno usavršavanje) i www.huog.hr (pod Edukacija), u moderno opremljenim učionicama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fra Kačića Miošića 26, ili na lokaciji Sv. Duh 129, u Zagrebu. U slučaju više kandidata iz iste organizacije moguć je dogovor te edukacija u Vašem prostoru.

 

CIJENA EDUKACIJE

 

  • Osnovni modul: 8 sati, 1.600,00 Kn

  • Osnovni praktični modul: 12 sati, 3.100,00 Kn

  • Napredni praktični modul: 16 sati, 7.300,00 Kn (max 5 polaznika)

Cijena uključuje nastavne materijale i sve potrebne resurse za kvalitetno obavljanje modula.

 

PRIJAVE ZA EDUKACIJU

 

Prijave se primaju do 5 dana prije početka edukacije kod:

gđe. Sandra Fruk

Telefon: 01 3780 123

E-mail: su@grad.hr 

bottom of page